fbpx

Algemene voorwaarden NG Bouwen met Natuursteen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Indien en voor zover echter voor één of meerdere bepaalde soorten bouwstoffen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. In deze voorwaarden is NG | Bouwen met Natuursteen (Natuurgevelsteen BV) de partij die diensten verricht en/of zaken of goederen levert op het gebied van natuursteen, hierna aangeduid als verkoper. Onder koper wordt de opdrachtgever verstaan die de opdracht verstrekt aan NG | Bouwen met Natuursteen.

Artikel 1. Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten werden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanigebevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover verkoper binnen die termijn doorstilzwijgend of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraangebonden.

Artikel 2. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien na de datum van aanbieding, indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de leveringen een of meerdere kosten-factoren een wijzigingondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen

Artikel 3. Levertijden

 1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. Deze termijn is derhalve als een streeftermijn te beschouwen en nimmer als een fatale termijn.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
 3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren.

Artikel 4Levering en risico

 1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
 4. Indien bij transport voor risico van verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op dedaarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
 5. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard:
  1. Bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
  2. Bij franco levering, zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt)terrein kan komen. Levering geschiedt steeds ongelost of indien overeengekomen gelost. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn eventuele verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 5. Levering en afroep

 1. Ingeval van levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
 2. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
 3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven: bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
 2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks net het recht tot opschorting van de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, daaronder begrepen zijn betalingsverplichting.

Artikel 7. Hoedanigheid, Kwaliteit en Reclames

 1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst schriftelijk te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn; geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee- hoedanigheid van de zaken.
 3. Indien in afwijking van het bepaalde bij lid 2. niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper.
 4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek eist dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders In deze voorwaarden is bepaald. Indien en voor zover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voor zover de zaken niet verwerkt zijn.
 6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling en/of de nakoming van andereverplichtingen op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, stagnatieschade, vertraging van het bouwverlies van orders.

Artikel 9. Emballage

 1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets cd.). wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
 3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.
 4. De vrachtkosten zullen altijd voor de rekening komen van de koper/opdrachtgever, dus niet voor NG | Bouwen met Natuursteen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
 2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk of uitermate bezwaarlijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
 2. Bij niet-nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
 3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
 4. De koper dient de geleverde zaken, zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, te verzekeren en verzekerd te houden, tenminste tegen de risico’s van brand, inbraak en diefstal.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstalling

 1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
  a. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de veertiende dag na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de veertiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper.
  b. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
  c. De rente, vermeld in 1.b van dit artikel, loopt vanaf voorgemelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent. 
 2. Indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteert, is de vervaldag de dertigste dag na die waarop de levering is geschied of indien zulks later na de dertigste dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper.
 3. De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. 
 4. De rente, vermeld in lid 1.b van dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee procent en loopt vanaf voorgemelde veertiende dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening.
 5. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.
 6. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de koper in verzuim komt, Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden. 
 7. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten. Ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar. 
 8. Levering mits dekking kredietverzekering.
 9. De wet ketenaansprakelijkheid is niet van toepassing. Een accountantsverklaring ter onderbouwing sturen wij op aanvraag. 

Artikel 14. Afwijkende Bedingen

1. Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden exclusief beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper.
 3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het ArbitrageInstituut Bouwstoffen (A.I.B.) zoals dat regelement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Artikel 16. (Voeg)mortel van Remix Droge Mortel BV

Voor diverse projecten leveren wij mortel van Remix Droge Mortel BV.
Remix heeft haar kleuren met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Door invloed van het type voegafwerking, de lichtinval, de daglicht-temperatuur en het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan de kleurbeleving verschillen t.o.v. samples of proefmuren in ons inspiratiecentrum. Voor de volledige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verwijzen wij u door naar Remix Droge Mortel BV.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!